Baan-en parkreglement

 1. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding.
 2. De banen moeten na gebruik worden gesleept volgens de sleepwijze: de hele baan, dus ook de zij- en achteruitloop, in de lengte vegen – te beginnen bij het hek en eindigen bij het net. Zie ook de instructies bij het sleepnet.
 3. Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijke geleden schade te vergoeden.
 4. Men is verplicht telkenmale wanneer dit door of namens het bestuur nodig wordt geoordeeld, onmiddellijk aan de daarmee belaste personen gelegenheid te geven tot het besproeien en onderhouden van de banen en om overigens de aanwijzingen voor wat betreft het gebruik van de banen en de orde op het park op te volgen.
 5. Het is niet toegestaan banen te gebruiken waarvan de netten omlaag zijn gehaald of die op andere wijze als onbespeelbaar zijn aangemerkt.
 6. leder lid mag ten hoogste twee keer per verenigingsjaar een buitenstaander introduceren. Een buitenstaander mag maximaal twee keer geïntroduceerd worden per seizoen. Een introducé moet geregistreerd worden bij de beheerder of via een app (vooraf) naar 06-42673152.
 7. Leden met een speciaal lidmaatschap kunnen niet worden geïntroduceerd.
 8. Een introductie moet per dagdeel worden betaald; dagdelen zijn 9.00-13.00 uur, 13.00-18.00 uur en 18.00-23.00 uur. Per dagdeel zijn de kosten overdag €5,00, voor avonden €10,00.
 9. Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals:
  a. Serviesgoed & glaswerk meenemen naar de baan.
  b. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden c.q. gedrag.
  c. Het maken van muziek.
  d. Het spelen met ballen buiten de banen met uitzondering van de oefenmuur.
  e. Het beklimmen van omrasteringen.
  f. Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van afval e.d.
 10. Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
 11. Op het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen, uitgezonderd mindervalide- en kinderwagens.
 12. Meegebrachte (huis)dieren moeten aangelijnd zijn. Er worden geen (huis)dieren toegelaten op het terras en in het paviljoen. (Huis)dierbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun (huis)dieren. Indien (huis)dieren overlast veroorzaken, worden deze verwijderd.
 13. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een andere dan de door de vereniging aangestelde tennisleraar/-lerares te engageren op het park.
 14. Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden op het park handel te drijven.
 15. Het bestuur is niet aansprakelijk voor:
  ontvreemding, diefstal of vermissing van eigendommen van leden of bezoekers;
  b. enig letsel, materiële en immateriële schade toegebracht aan (eigendommen van) leden of bezoekers.
 16. Roken in het paviljoen is verboden.
 17. Voor gebruik van het clubgebouw voor andere doeleinden dan verpozing van de spelers, voor buiten speeltijden gelegen uren, voor het aanbrengen van versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties enz., is de toestemming van het bestuur van de Stichting Beheer Tennispark vereist.
 18. Leden die handelen in strijd met deze reglementen kunnen door het bestuur volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging worden geschorst of ontzet uit het lidmaatschap.
 19. Het bestuur heeft het recht een ieder die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen.
 20. Naast het bestuur is ook de beheerder bevoegd naleving van dit reglement te vorderen.
 21. Het afhangreglement maakt deel uit van het baan- en parkreglement.
 22. Een ieder wordt geacht kennis te hebben kunnen nemen van deze reglementen.

Bestuur LTC ‘s-Gravenzande, mei 2021.